regi Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület
Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület
04
Nov
    Meghívó a Meszesi Dalfesztiválra

 MEGHÍVÓ

A II. Meszesi Dalfesztiválra

 

A Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület sok szeretettel meghívja Önt a soron következő nagyrendezvényére, a II. Meszesi Dalfesztiválra.
Rendezvény helyszíne: BUDAI VÁROSKAPU ISKOLA, 7629 Pécs, Komlói út 58.
Rendezvény időpontja: 2015. november 06. (péntek)

TERVEZETT PROGRAM:

16:00   KÖSZÖNTŐT MOND:   MOLNÁR FERENC     – B.É.K.E. ügyvivő elnök
                                                  DR. HOPPÁL PÉTER   – kultúráért felelős államtitkár, a fesztivál fővédnöke
16:10   MESZESI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉNEKCSOPORTJÁNAK ELŐADÁSA
16:20   BARANYA MEGYEI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK NÉPDALKÖRÉNEK ELŐADÁSA
16:30   BÁNYÁSSZÍV DALCSAPAT ELŐADÁSA
16:40   BERZE-NAGY JÁNOS NÉPDALKAR ELŐADÁSA
16:50   BARÁTI QUINTETT ELŐADÁSA
17:00   BARANYA BOKRÉTA NÉPDALKÖR ELŐADÁSA
17:10   ZENTAI VEGYESKÓRUS ELŐADÁSA
17:20   RÖVID SZÜNET
17:30   VERSET MOND BALÁZSNÉ PECZE GYÖNGYI
17:35   BÁRTFA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉNEKCSOPORTJÁNAK ELŐADÁSA
17:45   BÚZAVIRÁG NÉPDALKÖR ELŐADÁSA
17:55   SZEBÉNYI ASSZONYKÓRUS ELŐADÁSA
18:05   KODÁLY GIMNÁZIUM FIÚKAR ELŐADÁSA
18:15   PÁKOLITZ KAMARAKÓRUS ELŐADÁSA
18:25   MENYECSKEKÓRUS ELŐADÁSA
18:35   HIRDI ÉNEKEGYÜTTES ELŐADÁSA
18:45   MEGLEPETÉS RÁADÁS
18:50   ÁLLÓFOGADÁS, ZENÉL SZÉKELYHIDI ZOLTÁN
 
 

 

 

 

 
 
14
Feb
    Nikolausz Tamás, Nekem otthonom volt...
 
 
Nekem otthonom volt ...
 
Nekem otthonom volt az akna mély sötétje,
A kasnak gyors vágtája, zörgése.
Nekem otthonom volt a bánya udvar egésze,
A farakásokkal, porral, sárral, gépalkatrésszel.
Nekem otthonom volt a kompresszor gépház fehérje,
A hatalmas acélszörnyek remegése.
Nekem otthonom volt az akna torony, életünk jelképe,
Amit géptörők vágtak szét, s ment a kohó mélyére.
Nekem otthonom volt, amin most falatozik az enyészet,
Akác és gaz nő ott, a szél kerget emléket.
Nekem otthonom volt, és mi lett a vége?
Elvették, meggyalázták, s halványul fénye!
Nekem otthonom volt sok ezernyi testvérrel,
S most hontalanként csavargunk a vidéken.
Nekem otthonom volt nagy és szoros kötelékkel,
S lassan elfogyunk, mint a hold az ég sötétjében.
Nekem otthonom volt, s ameddig élek,
Haza vágyok, a jövőben bízok és remélek.
 
 
 
 
 
     
Hosszúhetény, 2010.09.02.    Nikolausz Tamás
 
 
 
 
 
 
18
Feb
    Elutasító határozat visszavonás

 

Üsz: 22-00252/2013 Név: Hodován Zoltán István                 1961.02.11.      l.lap
Ügyszám: 22-00252/2013/0009
Ügyintéző: Elek Ágnes
Revizor: Törökné Bárány Brigitta
Tárgy: döntés visszavonása

Bányászok egészségkárosodási járadék elutasítása ügyben
Név:            Hodován Zoltán István
Szül. idő:      1961.02.11.                     Határozat száma: 2.
TÁJ:            023 639 193
Anyja neve: Molnár Mária
Lakcím: 7940 Szentlőrinc, Liget u. 7.

HATÁROZAT

Az Igazgatóság az igénylőnek a járadékot elutasító 22-00252/2013/0003. számú határozatát teljes egészében visszavonja.
A határozat ellen - a kézhezvételt követő 15 napon belül - az Országos Nyugdíjbiztosícási Főigazgatósághoz lehet fellebbezni.
A fellebbezést -    az_ügyszámra hivatkozással - az elsőfokú határozatot hozó igazgatósághoz kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül is előterjeszthető.
Az eljárás illeték és költségmentes.

INDOKOLÁS

Hodován Zoltán István 1994.02.18. napjától 2005.10.10. napjáig bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, 2005.10.11. napjától 2012.06.30. napjáig rokkantsági nyugdíjban és 2012.07.01. napjától rehabilitációs ellátásban részesül.
2013.01.04. napján érkezett igénybejelentésében kérte a bányászok egészségkárosodási járadékára való jogosultságának elbírálását.
Az Igazgatóság a 2013.01.31. napján kelt 22-00252/2013/0003. számú határozatával Hodován Zoltán István bányászok egészségkárosodási járadékának megállapítása iránt előterjesztett igényét elutasította.
 
Igénylő az elutasító határozat ellen fellebbezéssel élt.

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága
7623 Pécs Mártírok útja 12. Tel(72)505-800 Fax:(72)505-810
 

Üsz: 22-00252/2013 Név: Hodován Zoltán István                 1961.02.11.
 
Az Igazgatóság a határozatot felülvizsgálta és megállapította, hogy Hodován Zoltán István rendelkezik a 23/1991. (11.9.) Korm. rendelet szerinti feltételekkel, így az eljárás lefolytatása folyamatban van.
 
Fentiekre tekintettel a 22-00252/2013/03. számú bányászok egészségkárosodási járadék elutasító határozatát az Igazgatóság teljes egészében visszavonja.
 
Ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kérelmre vagy hivatalból meg­állapítja, hogy a fellebbezési vagy felügyeleti eljárás keretében, illetve a bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, döntését
a)   az ügyfél javára korlátozás nélkül,
b)   az ügyfél terhére egy ízben, a határozat közlésétől számított öt éven belül
ba) ha a nyugellátás jogalap nélküli megállapításáért a nyugellátásban részesülőt felelősség nem terheli, a módosítást vagy visszavonást elrendelő határozat keltét követő hónap első napjától,
bb) ha a nyugellátás jogalap nélküli megállapításáért a nyugellátásban részesülőt felelősség terheli, az ellátás megállapításának kezdő időpontjáig visszamenőlegesen
módosítja vagy visszavonja.

/1997. évi LXXXI. tv. 95.§ (5) bekezdés/
Az eljáró hatóság hatáskörét a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet l.§ (1) bekezdés b) pontja határozza meg.
Az eljáró hatóság illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki. /288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. S (1) bekezdése/
A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése biztosítja. A határidőben benyújtott fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezéssel nem támadott határozat a fellebbezési határidő lejártát követően végrehajthatóvá válik.

(2004. évi CXL. törvény 101. § (1). bekezdés, 128. § (1) bekezdés a) pontja)
 
Dr. Mikoly Lilian igazgató nevében és megbízásából:

Kelt: Pécsett 2013.02.14.

Rész Nandomé Osztályvezető

 

 

 
   
31
Dec
    Kedves Barátaink
Kedves Barátaink !

Megjelent a Kormány 426/2012. (XII. 29.) számú rendelete. Nem szeretnénk most hosszú rendeletértelmezésbe fogni, de hogy nyugodt legyen a szilveszteretek és az újévkezdésetek, ezért írunk, hogy akik a 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet szerint korábban is jogosultak voltak az ellátásra, azok a 426/2012. (XII. 29.) számú Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján továbbra is jogosultak az ellátásra.
A rendelettel kapcsolatban felmerülő további kérdéseket majd megbeszéljük az új évben, de fontos kiemelni,
Legjobb tudásunk és értelmezésünk szerint:
hogy az 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján továbbra is jogosultak vagytok az ellátásra.

"" c) 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 2012. január 1-jétõl a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) szerinti megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesült, és
d) az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel. "" 
                         (a) saját jogú nyugellátásra nem jogosult,
                          b) nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben,
                             jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben,
)

Mindenkinek hálás köszönettel tartozunk, akik ebben segítségünkre voltak!
Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!

Jószerencsét!
 
 
 
29
Dec
    A 23/1991 módosítása
A Kormány 426/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 5/F. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/F. § (1) A bányászok egészségkárosodási járadékára (a továbbiakban: járadék) az a személy jogosult, akinek
egészségkárosodása legalább 29%-os mértékû,
a) saját jogú nyugellátásra nem jogosult,
b) nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben,
jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben,
c) a járadék megállapításakor keresõtevékenységet nem folytat, és
d) a keresõtevékenység megszûnését megelõzõen megváltozott munkaképességére, illetve egészségkárosodására
tekintettel a bányászokat megilletõ keresetkiegészítésben vagy átmeneti keresetkiegészítésben részesült.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl járadékra jogosult az a személy is, aki
a) bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél legalább 10 évet földalatti munkakörben töltött el,
b) a bányászati szolgálata során, vagy azt követõen, de a bányászati tevékenysége következtében legalább 29%-os
mértékû egészségkárosodást szenvedett,
c) 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 2012. január 1-jétõl a megváltozott
munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény
(a továbbiakban: Mmtv.) szerinti megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesült, és
d) az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.”
2. § (1) Az R. 5/G. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A járadék havi összege a megállapításkor megegyezik az 5/F. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ellátásnak a járadék
megállapítását megelõzõen folyósított összegével, de 2013. január 1-jétõl nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj
legkisebb összege háromszorosának a nyugellátások 2013. január havi emelésének mértékével megemelt
összegénél.”
(2) Az R. 5/G. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az 5/F. § (2) bekezdése alapján megállapított járadék havi összege – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen –
megegyezik a megváltozott munkaképességû személyek ellátásának
a) – amennyiben az Mmtv. 19. §-a, vagy 33. § (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatot (a továbbiakban együtt:
felülvizsgálat) elvégezték – a felülvizsgálatot megelõzõ hónapra járó összegével,
b) – amennyiben felülvizsgálatra nem került sor – az ellátás megszüntetését megelõzõ hónapra járó összegével.
Az 5/F. § (2) bekezdése alapján megállapított járadékra a (2)–(4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem
alkalmazhatók.”
(3) Az R. 5/G. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A járadékot a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint,
azzal megegyezõ mértékben emelni kell. Az (1) bekezdésben meghatározott korlát összege a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló törvény nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyezõ mértékben emelkedik.”
3. § Az R. 5/H. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A járadék iránti kérelmet – a (2) bekezdéstõl eltérõen – az 5/F. § (2) bekezdése szerinti személy
a) – amennyiben a felülvizsgálatot elvégezték – a felülvizsgálat során hozott döntés jogerõre emelkedésétõl számított
24 hónapon belül,
b) – amennyiben felülvizsgálatra nem került sor – korlátozás nélkül
nyújthatja be. Az a) pont szerinti határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kérelemhez csatolni kell a 6. § (1) bekezdése
szerinti igazolást – kivéve, ha a 2011. december 31-én folyósított rokkantsági nyugdíjat rokkantsági
nyugdíjkedvezmény alapján állapították meg –, valamint a jogosultságot igazoló egyéb rendelkezésre álló
dokumentumokat.”
4. § Az R. 5/H. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A járadék iránti eljárásban az ügyintézési határidõ 17 munkanap.”
5. § Az R. 5/I. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/I. § (1) A járadék – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de
legkorábban a kérelem benyújtásának napjától esedékes.
(2) Az 5/F. § (2) bekezdése szerinti személy esetén a járadék a megváltozott munkaképességû személyek ellátása
megszüntetésének napját követõ naptól esedékes. Az 5/H. § (3a) bekezdés a) pontja szerinti személy esetén, a
felülvizsgálat során hozott döntés végrehajtásának idõpontjára visszamenõleg a járadék és a felülvizsgálat során
hozott döntés alapján folyósított megváltozott munkaképességû személyek ellátása összege különbözetének
kifizetésérõl a nyugdíjbiztosítási igazgatóság dönt, és azt a nyugdíjfolyósító szerv egy összegben folyósítja.
(3) Az 5/F. § (2) bekezdése szerinti esetben a rehabilitációs szakigazgatási szerv a nyugdíjbiztosítási igazgatóság
megkeresésére tájékoztatást ad a felülvizsgálat során hozott döntésérõl, annak végrehajtásáról, jogerõre
emelkedésérõl, a megváltozott munkaképességû személyek ellátása összegérõl, valamint az ellátás
megszüntetésérõl.”
6. § Az R. 5/J. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/J. § A járadék iránti kérelem elbírálásakor, ha a kérelmezõ a részére korábban folyósított keresetkiegészítés,
átmeneti keresetkiegészítés vagy a megváltozott munkaképességû személyek ellátása megállapítása során
felhasznált, szakértõi bizottság által kiadott szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, komplex minõsítéssel
rendelkezik, annak hatálya alatt az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékét nem kell vizsgálni.”
7. § Az R.
a) 5/N. § (4) bekezdésében az „5/H. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „5/H. § (2) és (3a) bekezdésében”
szöveg,
b) 7. § f) pontjában az „a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény” szövegrész helyébe az „az Mmtv.” szöveg
lép.
8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.
(2) A 4. § 2013. április 1-jén lép hatályba.
 
   


15. oldal / 17