regi Édesanyák, ezeket a dátumokat jól jegyezzétek meg !
Édesanyák, ezeket a dátumokat jól jegyezzétek meg !
Írta: Talló Zoltán   
2016. Július 07. Csütörtök, 13:34
Édesanyák ezeket a  dátumokat jól jegyezzétek meg, mert sok pénzt hozhatnak a családnak! – 3 fontos támogatás anyáknak!

Anyasági támogatás – gyermek születésétől következő 6 hónapon belül igényelhető a támogatás, ha eddig nem igényli, akkor már le kell mondani róla, ugyanis a határidő jogvesztő!
Anyasági támogatás
Ki jogosult anyasági támogatásra?
Az a nő, aki várandósága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt. Az anyasági támogatás az anyát akkor is megilleti, ha a gyermek halva született.
Az anyán kívül ki jogosult még anyasági támogatásra?
– az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő 6 hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték,
– a gyám, ha a gyermek a születését követően 6 hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül.
Kinek folyósítják az anyasági támogatást, ha az anya a támogatás felvétele előtt meghal?
Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő a támogatás felvételét megelőzően meghal, úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja.
Milyen összegű az anyasági támogatás?
2016-ban az anyasági támogatás – gyermekenkénti – összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százalékával (64.125,- Ft), ikergyermekek esetén 300 százalékával (85.550,- Ft).
Meddig lehet az anyasági támogatást kérelmezni?
Az anyasági támogatás megállapítása iránti kérelmet a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani. A kérelem késedelmes benyújtása esetén igazolási kérelem benyújtásának van helye.
Mikor nem jár a támogatás?
Nem jár anyasági támogatás, ha
– a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához;
– a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.
Az anyasági támogatás – a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén – megilleti a jogosultat, ha
– a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták;
– a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.
Milyen igazolásokat kell bemutatni az anyasági támogatás igényléséhez?
A kérelemhez csatolni kell
– a várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvos, szülésznő vagy védőnő igazolásának másolatát arról, hogy a szülő nő – a várandósgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint – a szükséges alkalommal részt vett a várandósgondozáson;
– a gyermek örökbefogadását engedélyező jogerős határozat másolatát;
– a jogerős gyámrendelő határozat másolatát.
Amennyiben a szülő nő hitelt érdemlően igazolja, hogy a várandóság időtartama alatt legalább 5 hónap időtartamig egybefüggően külföldön tartózkodott, várandósgondozást végző védőnő igazolását nem kell csatolnia. A kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni, vagy csatolni kell
– halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat másolatát,
– az anya halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, ha az anya a támogatás felvételét megelőzően meghalt,
– a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozat másolatát,
– a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodás megszüntetéséről szóló gyámhatósági határozat másolatát.
Hogyan történik az anyasági támogatás folyósítása?
Az anyasági támogatás iránti kérelmet az igényelbíráló szerv a kérelem megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül elbírálja, a jogosultság megállapítása esetén a támogatást fizetési számlára vagy kifizetési utalványon kiutalja.
Gyermeknevelési támogatás – a gyermek 3 éves korától igényelhető támogatás!

A gyermeknevelési támogatás (GYET)
Ki veheti igénybe a gyermeknevelési támogatást?
A szülő és a gyám, – kivéve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt – aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel.
Mennyi a gyermeknevelési támogatás összege?
A gyermeknevelési támogatás havi összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2016-ban 28.500,- forint) töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.
Méltányosságból meghosszabbítható-e a GYET?
A gyermeknevelési támogatás méltányosságból történő megállapítására, meghosszabbítására nincs lehetőség.
Függ-e a támogatás az előzetes biztosítási időtől?
Nem, biztosítási időtől független az ellátás.
Lehet-e a gyermeknevelési támogatás mellett munkát végezni?
A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik.
A gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt a gyermekeket el lehet-e helyezni a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézménybe?
Igen, a gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő időbeli korlátozás nélkül elhelyezheti gyermekeit óvodába, iskolai napközibe.
Munkaviszonynak minősül-e a gyermeknevelési támogatás (melyet a köznyelv „főállású anyaságnak” nevez) és a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartama?
A gyermeknevelési támogatás és a gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartama nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül, de nem számít munkaviszonynak.

Iskolakezdési támogatás – munkahelye válogatja, hogy mikortól igényelhető a támogatás, de általában az iskolakezdésre történő bevásárlás kezdetekor már a kezünkben lehet!
Kinek jár?
Továbbra is azok a szülők részesülhetnek a támogatásban, akiknek a gyermeke a közoktatásban részt vesz, és a gyermeknek családi pótlékra jogosult szülője, vagy e szülőnek közös háztartásban élő házastársa. Tehát a saját gyermek után, ha egy háztartásban élnek, mindkét szülő kaphat támogatást, akár ugyanattól a munkáltatótól is. Ha a szülők netán különváltak, az a szülő jogosult a juttatásra, akinek a háztartásában él a gyermek, aki a családi pótlékot kapja. Élettársi kapcsolat esetén viszont csak a saját gyermek után él a jogosultság. Ha valaki a párja gyermekét neveli közös háztartásban, csak házastársi kapcsolatban nyer jogosultságot. ( Forrás : http://www.piacesprofit.hu/ )
Az utalványok érvényessége
Az utalvány érvényességi ideje a törvény rendelkezéseinek megfelelően alakul. A tanévkezdés előtt 60 nappal lehet megkezdni az utalványok elköltését, 2015. december 31-ig érvényesek az utalványok.
 
Facebook