regi Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról
Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról
Írta: Talló Zoltán   
2013. Január 20. Vasárnap, 12:48

A Kormány 426/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete
az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról


A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 5/F. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/F. § (1) A bányászok egészségkárosodási járadékára (a továbbiakban: járadék) az a személy jogosult, akinek
egészségkárosodása legalább 29%-os mértékû,
a) saját jogú nyugellátásra nem jogosult,
b) nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben,
jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben,
c) a járadék megállapításakor keresõtevékenységet nem folytat, és
d) a keresõtevékenység megszûnését megelõzõen megváltozott munkaképességére, illetve egészségkárosodására
tekintettel a bányászokat megilletõ keresetkiegészítésben vagy átmeneti keresetkiegészítésben részesült.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl járadékra jogosult az a személy is, aki
a) bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél legalább 10 évet földalatti munkakörben töltött el,
b) a bányászati szolgálata során, vagy azt követõen, de a bányászati tevékenysége következtében legalább 29%-os
mértékû egészségkárosodást szenvedett,
c) 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 2012. január 1-jétõl a megváltozott
munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény
(a továbbiakban: Mmtv.) szerinti megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesült, és
d) az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.”
2. § (1) Az R. 5/G. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A járadék havi összege a megállapításkor megegyezik az 5/F. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ellátásnak a járadék
megállapítását megelõzõen folyósított összegével, de 2013. január 1-jétõl nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj
legkisebb összege háromszorosának a nyugellátások 2013. január havi emelésének mértékével megemelt
összegénél.”
(2) Az R. 5/G. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az 5/F. § (2) bekezdése alapján megállapított járadék havi összege – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen –
megegyezik a megváltozott munkaképességû személyek ellátásának
a) – amennyiben az Mmtv. 19. §-a, vagy 33. § (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatot (a továbbiakban együtt:
felülvizsgálat) elvégezték – a felülvizsgálatot megelõzõ hónapra járó összegével,
b) – amennyiben felülvizsgálatra nem került sor – az ellátás megszüntetését megelõzõ hónapra járó összegével.
Az 5/F. § (2) bekezdése alapján megállapított járadékra a (2)–(4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem
alkalmazhatók.”

(3) Az R. 5/G. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A járadékot a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint,
azzal megegyezõ mértékben emelni kell. Az (1) bekezdésben meghatározott korlát összege a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló törvény nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyezõ mértékben emelkedik.”
3. § Az R. 5/H. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A járadék iránti kérelmet – a (2) bekezdéstõl eltérõen – az 5/F. § (2) bekezdése szerinti személy
a) – amennyiben a felülvizsgálatot elvégezték – a felülvizsgálat során hozott döntés jogerõre emelkedésétõl számított
24 hónapon belül,
b) – amennyiben felülvizsgálatra nem került sor – korlátozás nélkül
nyújthatja be. Az a) pont szerinti határidõ elmulasztása jogvesztõ. A kérelemhez csatolni kell a 6. § (1) bekezdése
szerinti igazolást – kivéve, ha a 2011. december 31-én folyósított rokkantsági nyugdíjat rokkantsági
nyugdíjkedvezmény alapján állapították meg –, valamint a jogosultságot igazoló egyéb rendelkezésre álló
dokumentumokat.”
4. § Az R. 5/H. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A járadék iránti eljárásban az ügyintézési határidõ 17 munkanap.”
5. § Az R. 5/I. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/I. § (1) A járadék – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de
legkorábban a kérelem benyújtásának napjától esedékes.
(2) Az 5/F. § (2) bekezdése szerinti személy esetén a járadék a megváltozott munkaképességû személyek ellátása
megszüntetésének napját követõ naptól esedékes. Az 5/H. § (3a) bekezdés a) pontja szerinti személy esetén, a
felülvizsgálat során hozott döntés végrehajtásának idõpontjára visszamenõleg a járadék és a felülvizsgálat során
hozott döntés alapján folyósított megváltozott munkaképességû személyek ellátása összege különbözetének
kifizetésérõl a nyugdíjbiztosítási igazgatóság dönt, és azt a nyugdíjfolyósító szerv egy összegben folyósítja.
(3) Az 5/F. § (2) bekezdése szerinti esetben a rehabilitációs szakigazgatási szerv a nyugdíjbiztosítási igazgatóság
megkeresésére tájékoztatást ad a felülvizsgálat során hozott döntésérõl, annak végrehajtásáról, jogerõre
emelkedésérõl, a megváltozott munkaképességû személyek ellátása összegérõl, valamint az ellátás
megszüntetésérõl.”
6. § Az R. 5/J. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/J. § A járadék iránti kérelem elbírálásakor, ha a kérelmezõ a részére korábban folyósított keresetkiegészítés,
átmeneti keresetkiegészítés vagy a megváltozott munkaképességû személyek ellátása megállapítása során
felhasznált, szakértõi bizottság által kiadott szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, komplex minõsítéssel
rendelkezik, annak hatálya alatt az egészségkárosodás, egészségi állapot mértékét nem kell vizsgálni.”
7. § Az R.
a) 5/N. § (4) bekezdésében az „5/H. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „5/H. § (2) és (3a) bekezdésében”
szöveg,
b) 7. § f) pontjában az „a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény” szövegrész helyébe az „az Mmtv.” szöveg
lép.
8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.
(2) A 4. § 2013. április 1-jén lép hatályba.

Hozzászólások (0)add comment

Szóljon hozzá Ön is!
kisebb | nagyobb

busy
 
Facebook